Registerbeskrivning

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna registerbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

Fma Zwerver
Kontaktuppgifter:
Arkadiavägen 2, 25700 Kimito
Kontaktuppgifter i ärenden angående registret
Satu Zwerver
Arkadiavägen 2, 25700 Kimito
info@zwerver.fi

2. De registrerade

I registret finns uppgifter om kunder och potentiella kunder samt personer, som har tagit kontakt med företaget.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret: 

 • personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen och
 • personuppgifter behandlas på grundval av samtycke (tex. en potentiell lista som samlats in på mässor eller på formulär efterfrågat godkännande om lov till marknadsföring)

Personuppgifternas och registrets användningsändamål

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:  

 • hantering av kundrelationer och 
 • att tala om våra tjänster 

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information: 

 • adres, 
 • telefonnummer
 • mejladres
 • FO-nummer
 • Position i företaget 
 • Uppgifter om produkter och service som kunden har beställt, samt om hur dessa har skickats och fakturerats
 • Meddelanden, kommentarer och material (som foton och videon) samtycken, förbuden och kundrespons som är nödvändiga för att sköta kundrelationen.

5. Den registreradesrättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen

Satu Zwerver
Arkadiavägen 2, 25700 Kimito
040-7079385
info@zwerver.fi

Kontrollrätt 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats. 

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt 

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring 

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring. 

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registreradekan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.  

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning. 

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Hur har man skyddat uppgifterna?

Alla personsuppgifter är skyddade så, att en obehörig tillgång och olovlig utplånandet, ändrandet, överlämnandet, överförandet eller annat olovlig handlande är minimerat. Tillgång till påersonsuppgifter bevakas genom god praktik.

Uppgifter på papper

Uppgifter på papper bevaras i ett låst ställe och förstörs, när dom inte mera behövs. 

Elektroniska uppgifter

Elektroniska uppgifter bevaras adekvat skyddat i firmans utrymmen i en dator eller i en back-up-diskeller adekvat skyddat i en utomstående server eller service.

Registeruppgifter är skydddade mot utomstående genom tekniska lösningar samt program. 

Det görs regelbunden en back-up av registeruppgifterna.

Registerhållare meddelar om möjliga informationssäkerhetsbristerdirekt till myndiheterna eller till användaren, enligt lagen om gäller.

7Regelmässiga uppgiftskällor

Vi kan samla in uppgifter från nätservice, som t.ex. IP-adres, adres, staten och  staden och andra uppgifter, som t.ex. Google samlar. 

Uppgifter fås genoma att den registrerade ger dom själv, tekniskt via olika nätservice, service som bjuds genom en tredje partner (som Google Analytics) samt öppenbara informationkällor.

8.Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Företag ab.  

9Behandlingens varaktighet

 • Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består. 
 • En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring direkt via länken i de e-postmeddelanden vi skickar. 

10. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.